Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van AnnaCréation.be, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Heilige Dominicuslaan 5, Kraainem (België), BTW BE 0842969887, RPR Brussel, (hierna 'AnnaCréation.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om oorbellen en sieraden online aan te kopen.  Onderhavige algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij AnnaCréation.be via de elektronische webwinkel.

De klant verklaart de huidige Voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór hij de bestelling plaatst. Het plaatsen van de bestelling houdt dus de aanvaarding van deze Voorwaarden in. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De prijzen waaraan de artikelen worden aangeboden, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de webwinkel geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die gevestigd zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

AnnaCréation.be is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AnnaCréation.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AnnaCréation.be.

AnnaCréation.be is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van AnnaCréation.be. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de in de bevestigingsmail aangeduide leveringstermijn.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via PayPal (- via krediet kaart of uw PayPal account)
- via overboeking per bank

Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 kalenderdagen geleverd, dan zal AnnaCréation.be de klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres en kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd indien de klant dit wenst. In dat geval zal AnnaCréation.be de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 kalenderdagen terugbetalen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van AnnaCréation.be.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AnnaCréation.be te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Het risico wegens verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige beschadiging van de artikelen gaat over op de klant vanaf de levering.  

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AnnaCréation.be beschikt, is de klant bij gebreke aan (volledige) betaling binnen de 10 kalenderdagen na afloop van de verzakingstermijn vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt AnnaCréation.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant binnen 2 kalenderdagen na ontvangst van het artikel schriftelijk (per e-mail) worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van AnnaCréation.be steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen. Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.

Artikel 8: Garantie

Krachtens artikel 1649bis e.v. B.W. heeft de klant als consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Gedurende deze periode verbindt AnnaCréation.be zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. AnnaCréation.be behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is.

Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld aan AnnaCréation.be per e-mail. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering worden geacht niet te hebben bestaan op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan AnnaCréation.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering contact opnemen met de klantendienst bij AnnaCréation.be. De klant dient het artikel of de artikelen binnen de 7 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de verzaking op zijn kosten terug bezorgen aan AnnaCréation.be.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en (een kopie van) de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. In geval van verzaking overeenkomstig deze Voorwaarden moet de prijs voor de artikelen niet worden betaald. In het geval de prijs reeds betaald is, zal AnnaCréation.be deze terugstorten binnen de 30 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de verzaking.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die volgens de specificaties van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

Door gebruik te maken van de webwinkel maakt u bepaalde persoonsgegevens over aan AnnaCréation.be, zoals uw naam, adres en e-mailadres. AnnaCréation.be verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van AnnaCréation.be toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van AnnaCréation.be bewaren op elk moment kosteloos opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat AnnaCréation.be uw gegevens in de toekomst nog gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk (per e-mail) aan te vragen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende klant. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de klant op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van de harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door AnnaCréation.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst van AnnaCréation.be is bereikbaar via email: info@annacreation.be en op het telefoonnummer +32 494 30 89 06.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen aangevuld worden door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

AnnaCréation.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Webwinkel

De website is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk gebruik. De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AnnaCréation.be of rechthoudende derden. De website mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gedownload, geprint of op enige andere wijze worden bewaard en/of gereproduceerd, tenzij met onze voorafgaande en schriftelijke toestemming van AnnaCréation.be.  De klant verbindt zich er o.m. toe deze website noch de informatie op deze website op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken en geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.

AnnaCréation.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) deze website, of een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid daarvan. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van AnnaCréation.be niet als bindend worden beschouwd.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.